Voor het downloaden van de gebruiksvoorwaarden klik hier.

Gebruiksvoorwaarden van Tante Brocante Kampen

In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden weergegeven waaronder men gebruik maakt van de webwinkel van Tante Brocante Kampen. Men dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen zodat men weet wat de rechten en plichten zijn wanneer men gebruik maakt van onze dienst. Door gebruik te maken van onze diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt men daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk deze gebruiksvoorwaarden te downloaden en te printen.

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper/consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Tante Brocante Kampen wordt geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Tante Brocante Kampen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper/consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Bedrijfsmatige verkoper: de gebruiker die gebruik maakt van de dienst om in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit producten te verkopen;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Databank: de gezamenlijke (persoons)gegevens van gebruikers die door Tante Brocante Kampen worden verzameld, waaronder gebruikersmateriaal en informatie;
 • Dienst: de diensten die Tante Brocante Kampen via haar website verleent en welke beschreven zijn in de gebruiksvoorwaarden;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper/consument of Tante Brocante Kampen in staat stelt om informatie, die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie, mogelijk maakt;
 • E-mailadres: het bij de aanmelding voor de dienst opgegeven e-mailadres;
 • Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst als aanbieder of bieder;
 • Gebruikersmateriaal: informatie op de website die van gebruiker(s) afkomstig is, dan wel via de dienst of de website door gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt waaronder zonder daartoe beperkt te zijn objectgegevens, meningen, reclame-uitingen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen ongeacht of deze op het algemene deel van de website verschijnen;
 • Gebruikersnaam: de naam waaronder men producten koopt bij Tante Brocante Kampen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Informatie: al het materiaal en alle informatie door Tante Brocante Kampen op de website geplaatst en/of via de dienst toegankelijk gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier expliciet niet onder;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Koper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een product koopt;
 • Melding: een volledig en correct ingevuld formulier melding van onrechtmatig materiaal waarmee vermeend onrechtmatig of strafbaar gebruikersmateriaal kan worden gerapporteerd aan Tante Brocante Kampen;
 • Modelformulier voor herroeping: het in een link van deze gebruiksvoorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 • Objectgegevens: afbeeldingen, audiovisuele opnamen, omschrijvingen, specificaties, reclame-uitingen, catalogusprijzen of afbeeldingen van verpakkingsmaterialen of kaften van producten;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, genaamd Tante Brocante Kampen die toegang heeft tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Tante Brocante Kampen en de koper/consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Producten: goederen die door Tante Brocante Kampen worden aangeboden;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper/consument en Tante Brocante Kampen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 • Tante Brocante Kampen: de rechtspersoon kantoorhoudende te Kampen, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 55632602 in de gebruiksvoorwaarden genoemd Tante Brocante Kampen. 

Toepasselijkheid

1.Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en via Tante Brocante Kampen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een koper van een product of dienst of een koper gebruikmakend van de dienst(en) van Tante Brocante Kampen.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze gebruiksvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Gebruik maken van de dienst

4. De aangeboden dienst kan worden omschreven als een webwinkel in woonaccessoires, meubelen voor binnen- en buitenshuis alsmede mode en lifestyle artikelen. 

5. Tenzij anders vermeld, worden alle verkopen via de webwinkel aangemerkt als particuliere verkopen door een partij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Door het doen van een bod of het aanvaarden van een aanbod van de verkoper/aanbieder, gaat de koper hiermee akkoord.

6. Men aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals men die aantreft op de website op het moment van gebruik. Tante Brocante Kampen sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de dienst.

7. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst, dient men bij verkoop helder en duidelijk bepaalde gegevens aan te geven op de manier zoals beschreven op de website. De verstrekte informatie die men geeft is compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date. Men zal de contactgegevens van anderen niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde communicatie.  Men is aan Tante Brocante Kampen een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- (zegge: tienduizend euro) voor elke overtreding van deze bepaling.

8. Tante Brocante Kampen gaat ervan uit dat degene die een product koopt ook degene is met de opgegeven gegevens. Zodra men weet of reden heeft te vermoeden dat door een ander dan u producten koopt dan moet men Tante Brocante Kampen daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

9. Elk van de partijen en eventuele door Tante Brocante Kampen in het kader van het nakomen van de dienst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen en of het kunnen veronderstellen.

10. Men zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de dienst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11. De gegevens die men tijdens het koopproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een databank en verwerkt in overeenstemming met het Tante Brocante Kampen Privacy Beleid.

12. In beginsel kan iedereen gebruik maken van de diensten bij Tante Brocante Kampen. Doch voor het kunnen kopen dient men 18 jaar of ouder te zijn. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren staat men er voor in dat men inderdaad 18 jaar of ouder is. Voor bepaalde onderdelen van de website of de dienst kunnen andere toelatingseisen gelden welke gecommuniceerd zullen worden op de website.

13. Elk gebruik van de dienst en de website komt voor risico, rekening en verantwoording van de aanbieder, koper, aanbieder en of een derde.

14. De koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, vermeldt bij de aanmelding zijn handelsnaam alsmede het adres waarop hij gevestigd is en zijn telefoonnummer, kamer van koophandel nummer, btw nummer en e-mail adres. Indien van toepassing moet een klachtafhandelingsbeleid worden meegedeeld.

15. Men garandeert dat er geen misbruik zal worden gemaakt van de dienst.

16. Men garandeert dat bij gebruikmaking van de dienst, geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software worden gebruikt die schade kan toebrengen aan de dienst of de website of enig ander technisch hulpmiddel, dan wel de dienst of website ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen en geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de dienst en/of de functionaliteit van de dienst belemmeren, en/of geen applicaties zal gebruiken die de dienst monitoren en/of delen van de dienst kopiëren. Indien door toedoen van gebruiker directe of indirecte schade aan Tante Brocante Kampen zal worden toegebracht, zoals in dit artikel omschreven,  zal dat worden verhaald op de gebruiker.

17. Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, hardware en een internetaansluiting, alsook de kosten voor het gebruik daarvan, komen geheel voor rekening van de gebruiker.

18. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht of onder deze gebruiksvoorwaarden, dan wel op verzoek of met toestemming van Tante Brocante Kampen, is het niet toegestaan, de dienst, de website, gebruikersmateriaal te kopiëren, ter beschikking te stellen, in sub licentie te geven of anderszins te commercialiseren, te vertalen of hiervan anderszins een bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de Auteurswet.

19. Tante Brocante Kampen kan technologische maatregelen nemen ter bescherming van de website of de dienst en/of afzonderlijke delen daarvan. Men mag deze technische beschermingsmaatregelen niet verwijderen of omzeilen, dan wel daartoe middelen aanbieden.

Handelingen

20. Tante Brocante Kampen zal het gekochte product/ de gekochte producten verzenden naar de koper. Tante Brocante Kampen handelt geheel zelfstandig en onafhankelijk.

Het aanbod

21. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

22. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Tante Brocante Kampen gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en of druk- of zetfouten binden Tante Brocante Kampen niet. Bijzonderheden worden vermeld in het tekstveld van het betreffende product.

23. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

24. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.

25. Indien de gebruiker/koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tante Brocante Kampen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tante Brocante Kampen is bevestigd, kan de gebruiker/koper de overeenkomst ontbinden.

26. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tante Brocante Kampen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving.

27. Tante Brocante Kampen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tante Brocante Kampen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

28. Tante Brocante Kampen is verantwoordelijk voor het versturen van het product/de producten conform de overeenkomst tussen koper en Tante Brocante Kampen. Tante Brocante Kampen dient de verzendkosten vast te stellen en aan te geven of het product onder rembours verzonden kan worden en of het product ook kan worden afgehaald. Tante Brocante Kampen is verplicht verkochte producten binnen drie werkdagen, nadat de betaling van de koper daarvoor is ontvangen, zorgvuldig verpakt aan de koper toe te zenden, tenzij is overeengekomen dat het product wordt afgehaald. Indien verzendkosten lager zijn dan aangegeven op de website, bijvoorbeeld doordat de koper het product afhaalt of indien aan dezelfde koper meerdere producten worden verkocht, dient Tante Brocante Kampen eventueel teveel betaalde verzendkosten terug te betalen aan de koper.

29. Koper dient het verschuldigde bedrag aan Tante Brocante Kampen via giro of bank, inclusief de berekende verzendkosten, voorafgaand aan de levering van het gekochte product te voldoen, of bij bezorging onder rembours te voldoen. Indien koper het verschuldigde bedrag niet binnen de vermelde betalingstermijn van zeven dagen heeft voldaan,  of deze niet onder rembours heeft voldaan, is de koper automatisch in verzuim jegens Tante Brocante Kampen zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is koper rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan Tante Brocante Kampen de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Tante Brocante Kampen gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal €40,-.

30. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Tante Brocante Kampen. Het staat Tante Brocante Kampen vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Tante Brocante Kampen blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

31. Binnen de in deze gebruiksvoorwaarden gestelde grenzen is Tante Brocante Kampen vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.

32. Voor het overige zal Tante Brocante Kampen bij het uitvoeren van de dienst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van gebruiker, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

33. Tante Brocante Kampen neemt bij het aangaan van de overeenkomst betreffende het verrichten van de dienst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de dienst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig handelend uit te voeren.

Prijzen en betaling

34. Tante Brocante Kampen behoudt zich het recht voor om de prijzen voor deze onderdelen van de dienst op elk moment te wijzigen. Aan prijswijzigingen kunnen geen rechten worden ontleend.  

35. De betalingen dienen te geschieden inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

36. Tante Brocante Kampen kan bij niet-nakoming door koper van zijn betalingsverplichting het verschuldigde bedrag incasseren. Tante Brocante Kampen heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Ontbinding kan geschieden door de mededeling daarvan per e-mail door Tante Brocante Kampen aan de koper.

37. In geval van verwachte wanbetaling van een koper heeft Tante Brocante Kampen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

38. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

39. Tante Brocante Kampen hanteert een minimum bestelbedrag van € 5,-.

40. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en BTW en exclusief verzendkosten en rembourskosten. Tante Brocante Kampen hanteert de actuele pakketpost tarieven van de PostNL. Bij bestellingen vanaf € 45,- in de webshop zijn de verzendkosten gratis (geldt uitsluitend voor pakketpost binnen NL). Dit met uitzondering van artikel 71.

Beschikbaarheid en onderbreking

41. Tante Brocante Kampen garandeert niet dat de webwinkel altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Tante Brocante Kampen is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

42. Tante Brocante Kampen is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of dienst aan te brengen.

43. Tante Brocante Kampen is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden, de website en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is.

Intellectuele Eigendomsrechten

44. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de dienst, de databank  en de informatie, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten geschreven door Tante Brocante Kampen of anderzijds, afbeeldingen, vormgeving, foto’s van de producten, software, audio visueel materiaal en overige materialen berusten bij Tante Brocante Kampen, of haar licentiegevers, voor zover dit geen gebruikersmateriaal betreft. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikersmateriaal, berusten bij de gebruikers en/of hun licentiegevers.

45. Geen bepaling in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen. Het gebruik van deze dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Men mag geen handelingen verrichten die een inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tante Brocante Kampen, gebruikers en/of derden. Die lijken op of identiek zijn aan een teken waarop Tante Brocante Kampen en/of de gebruikers intellectuele eigendomsrechten kunnen doen gelden. Tevens erkent en aanvaardt men dat enig ongeoorloofd gebruik van gebruikersmateriaal of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

46. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Tante Brocante Kampen in het kader van de dienst/webwinkel ontwikkelt of gebruikt komen toe aan opdrachtnemer voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

47. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tante Brocante Kampen is het niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Aansprakelijkheid

48. Tante Brocante Kampen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks- en/of vermogensschade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website en/of de dienst of de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Tante Brocante Kampen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen.

49. Voor zover Tante Brocante Kampen ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

50. Tante Brocante Kampen zal de diensten naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens koper en derden. Mocht koper schade lijden door enige tekortkoming in de nakomen en uitvoering van de overeenkomst dan is de Tante Brocante Kampen jegens koper aansprakelijk voor de schade die koper daardoor lijdt wat te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door Tante Brocante Kampen afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

51. Tante Brocante Kampen is aansprakelijk voor schade die is geleden bij koper indien dit als toerekenbare tekortkoming wordt beoordeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke is uitgesloten.

52. Alle aansprakelijkheid van schade genoemd in de verschillende artikelen vervallen indien de schade van de ene partij het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de andere partij.

53. Tante Brocante Kampen garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Herroepingsrecht

54. Bij de aankoop van producten heeft de koper in de zin van een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper zijnde een consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Tante Brocante Kampen bekend gemaakte vertegenwoordiger.

55. Bij een aankoop door de koper/consument die woonachtig is in een land binnen de Europese Economische Ruimte van producten van een bedrijfsmatige verkoper, heeft koper/consument gedurende een termijn van 14 dagen (de bedenktijd) het recht om zonder opgave van redenen de koop te herroepen op basis van het wettelijke herroepingsrecht neergelegd in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op basis van eventueel toepasselijk buitenlands recht ter implementatie van artikel 9 van de richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten. De bedrijfsmatige verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

56. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper zijnde een consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Tante Brocante Kampen bekend gemaakte vertegenwoordiger, niet zijnde de vervoerder, of als er meerdere zendingen worden geleverd: de dag waarop de koper/consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; de dag waarop de koper/consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper/consument, of een door de koper/consument aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

57. Tijdens de bedenktijd zal de koper/consument zorgvuldig omgaan met het product  en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Tante Brocante Kampen worden terug gestuurd, conform de door Tante Brocante Kampen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

58. Wanneer de koper/consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Tante Brocante Kampen. Het kenbaar maken dient de koper/consument te doen middels het model herroeppingsformulier vermeld op de website en onderaan deze gebruiksvoorwaarden. Nadat de koper/consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant/koper/consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper/ consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

59. Indien de koper/consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Tante Brocante Kampen heeft teruggezonden, is de koop een feit.

60. Bij levering van diensten heeft de koper/consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

61. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper/consument zich richten naar de door Tante Brocante Kampen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

62. Indien de koper/consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper/consument een bedrag betaald heeft, zal Tante Brocante Kampen dit bedrag, inclusief, indien in rekening gebracht, de verzendkosten voor heenzending  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Tante Brocante Kampen.

Uitsluiting herroepingsrecht

63. Tante Brocante Kampen kan het herroepingsrecht van de koper/consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 64 en 65. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tante Brocante Kampen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

64. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Tante Brocante Kampen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper/consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tante Brocante Kampen geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

h. voor hygiënische producten waarvan de koper/consument de verzegeling heeft verbroken.

i. als deze na de levering vanwege hun hoedanigheid onafscheidelijk met andere producten vermengd zijn.

65. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 Levering en uitvoering

66. De koper is verplicht een juist adres op te geven aan Tante Brocante Kampen. Tante Brocante Kampen is niet aansprakelijk indien er een verkeerde registratie van gegevens heeft plaatsgevonden of ten gevolge daarvan een verkeerde verzending heeft plaatsgevonden. Tante Brocante Kampen levert uitsluitend aan adressen binnen Nederland.

67. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Tante Brocante Kampen  kenbaar heeft gemaakt bij de koop. De levering zal plaatsvinden door een door Tante Brocante Kampen gecontracteerde vervoersmaatschappij. De verkochte producten worden verzonden via MyParcel door Post NL. De afgeleverde pakketten dienen, indien nodig, getekend en aangenomen te worden door personen die 18 jaar of ouder zijn. Indien het afgeleverde pakket, inclusief het product, kapot is dient men dat direct te melden bij Tante Brocante Kampen. Indien men het niet onverwijld meldt dan verliest men het herroepingsrecht.

68. Ondertekening voor ontvangst op de plaats van levering wordt door Tante Brocante Kampen als bewijs van correcte, volledige en onbeschadigde ontvangst door de koper aangemerkt.

69. Tante Brocante Kampen zal na de koop met bekwame spoed doch uiterlijk binnen drie werkdagen de verzending uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo snel mogelijk bericht.

70. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tante Brocante Kampen tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en Tante Brocante Kampen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

71. Meubelen die niet in een pakket passen kunnen in overleg worden opgehaald.

72. In geval van ontbinding zal Tante Brocante Kampen het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetalen.

73. Indien levering van een product onmogelijk blijkt zal Tante Brocante Kampen zich inspannen om een vervangend product ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op de duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 Overige bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

74. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen en Tante Brocante Kampen ter zake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

75. Tante Brocante Kampen mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal partijen daarvan op de hoogte stellen.

76. Onverminderd eventueel voor Tante Brocante Kampen bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen partijen en Tante Brocante Kampen voor het gebruik van de website en de dienst te bewaren, is Tante Brocante Kampen niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.

77. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen en Tante Brocante Kampen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Tante Brocante Kampen zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte, handelende in de geest van de gebruiksvoorwaarden.

78. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de koper/klant schriftelijk of per e-mail of telefonisch contact op met Tante Brocante Kampen. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan vermeld op de website en onderaan deze gebruiksvoorwaarden.

79. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tante Brocante Kampen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

80. Bij Tante Brocante Kampen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tante Brocante Kampen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

81. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de dienst en de website, alsmede op enige geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

82. Alle geschillen tussen partijen en Tante Brocante Kampen worden, indien men er in onderling overleg niet uitkomt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, Nederland, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

 Contact

Voor vragen over de dienst, of deze gebruiksvoorwaarden, kan men te allen tijde contact opnemen met Tante Brocante Kampen via de volgende contactgegevens:

Tante Brocante Kampen

Industrieweg 3Y

8263 AA Kampen

Telefoon: 06 36117303

E-mailadres: info@tantebrocantekampen.nl

© 2012 - 2019 Tante Brocante Kampen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.